Privacyregeling

Privacy Policy 10-08-2018

Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgege- vens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsge- gevens. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn ver- strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal no- dig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  Uitgaan van uw toestemming voor de registratie van uw persoonsgegevens, als u zich aan- meldt voor deelname aan door ons georganiseerde activiteiten,

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Registratie van persoonsgegevens van Deelnemers aan activiteitenvan de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal en de onder haar aansturing werkende Wijkbesturen.

Persoonsgegevens van Deelnemers worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-  Administratieve doeleinden;

-  Verspreiding van uitnodigingen en nieuwsbrieven;

-  Het met u contact opnemen wanneer dit door de Stichting noodzakelijk geacht wordt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De door u aan de Stichting aangeleverde gegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-  Voornaam;

-  Tussenvoegsel;

-  Achternaam;

-  (Zakelijk) Telefoonnummer;

-  (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde ver- werking(en) gedurende de looptijd van deelname aan de activiteiten van de Stichting.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten

en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door de Stich- ting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-  gerichte contacten binnen de doelstelling van de Stichting.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, toestemming per email, afgifte visitekaartje

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:-  

- Voornaam;-  

- Tussenvoegsel;

-  Achternaam;

-  Telefoonnummer;

-  E-mailadres.

-  Vertegenwoordigde organisatie

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde ver- werking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van foto’s van deelnemers

Tijdens de door ons georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten worden daarvan verslagen en fo-to’s gemaakt, ook van aanwezige deelnemers. Korte samenvattingen en enkele foto’s worden oponze websites geplaatst om daarmee geïnteresseerden te informeren. Ook worden soms foto’s vandeelnemers in brochures opgenomen en verstrekt aan een krant voor publicatie.

Wijs met je Wijk gaat uit van het principe dat wij toestemming hebben om gemaakte foto’s, waaropdeelnemers verbeeld worden, te mogen gebruiken, tenzij een persoon hiertegen bezwaar heeft ge- maakt. Wij houden een centraal register bij van personen die in deze zin bezwaren hebben gemaakt en zorgen ervoor dat deze personen niet gefotografeerd worden vanwege Wijs met je Wijk.

De gemaakte foto’s worden centraal bij de Stichting opgeslagen en kunnen zo nodig worden geraad- pleegd. Wanneer een deelnemer niet (meer) wil dat de stichting fotos bewaart en/of gebruikt, waarop hij/zij zichtbaar verbeeld is, worden deze foto’s op verzoek verwijderd uit ons bestand.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij niet aan derde partijen verstrekken.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Op verzoek van de deelnemer worden de contactgegevens uit de administratie van de Stichting ver- wijderd. Hetzelfde geldt voor stakeholders, lobbycontacten en geïnteresseerden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om geadministreerde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-  Alle personen die namens de Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehou- den aan geheimhouding daarvan.

-  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-  Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ont- vangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens registreren op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal Verlengde Spoorlaan 20,

3904 MB, Veenendaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondertekening, namens de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal;

Voorzitter, H.M.P. van den Brandt ...................................................................

Secretaris, R.M Bonke ..............................................................................

Datum: 10 augustus 2018